Send a friend
 
Stuur deze pagina aan een vriend of bekende. Via een link kunnen ze deze pagina dan direct openen.
 
 
 
Aan
 
 
Email
 
 
 
 
Van
 
 
Email
 
 
 
 
Boodschap
 
 
 
 
 
 
 

Tel +31(0)24 397 1204

Home
contact
send a friend
 
 
 

 “Het welzijn van de mensheid
haar vrede en veiligheid
zijn onbereikbaar
 tenzij en totdat haar eenheid
blijvend tot stand is gebracht”

 -Bahá’u’lláh
"De dag nadert
waarop alle volkeren der wereld
één wereldtaal en één schrift
zullen hebben aangenomen"

-Bahá’u’lláh


Wij hopen
dat de godsdienstleiders
en de heersers der wereld
eendrachtig zullen opstaan
voor de hervorming van deze tijd

-Bahá’u’lláh
Universele Vrede

Aanhalingen uit de Geschriften van Bahá'u'lláh

  • Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar tenzij en totdat haar eenheid blijvend tot stand is gebracht. Die eenheid kan niet worden verwezenlijkt, zolang aan de raad die de Pen van de Allerhoogste heeft geopenbaard, achteloos wordt voorbijgegaan
  • Het is de plicht van de vorsten der wereld – moge God hen bijstaan – om zich eensgezind aan Vrede vast te houden, het belangrijkste wapen ter bescherming van de mensheid. Wij hopen dat zij zullen opstaan om te bereiken wat het welzijn der mensen zal bevorderen. Het is hun plicht een allen omvattende vergadering bijeen te roepen … en alle vereiste maatregelen te verordenen voor de vestiging van eenheid en eendracht onder de mensen. Zij dienen zich van alle oorlogstuig te ontdoen en constructieve middelen in universeel gebruik te nemen. Zou een koning de wapens opnemen tegen een ander dan moeten alle overige koningen opstaan om hem dat te beletten. Wapenen en oorlogsmaterieel zullen dan niet langer nodig zijn, behoudens ter bewaring van de binnenlandse veiligheid.
  • De dag nadert waarop alle volkeren der wereld één wereldtaal en één schrift zullen hebben aangenomen. Wanneer dit bereikt is, zal men – waarheen men ook reist – het gevoel hebben zijn eigen huis binnen te gaan. Deze dingen zijn verplicht en absoluut essentieel. Het is de plicht van ieder mens met inzicht en begrip alles in het werk te stellen om wat is geschreven in daden om te zetten.
  • Hij is waarlijk mens die zich nu in dienst stelt van de gehele mensheid. Gezegend en gelukkig is de mens die opstaat om de hoogste belangen van de volkeren en geslachten der aarde te bevorderen. Op een andere plaats is reeds verkondigd: Men beroeme zich er niet op zijn vaderland lief te hebben doch stelle er een eer in de gehele wereld lief te hebben. De aarde is één land en alle mensen zijn daarvan de burgers.
  • Wij hopen dat de godsdienstleiders en de heersers der wereld eendrachtig zullen opstaan voor de hervorming van deze tijd en het herstel van haar voorspoed. Laten zij, na diep nagedacht te hebben over ‘s werelds noden, samen beraadslagen en, door een zorgvuldige en diepgaande overweging, aan een verziekte en hevig gekwelde wereld het geneesmiddel toedienen dat zij nodig heeft.
  • Wat de Heer heeft voorgeschreven als de voortreffelijkste remedie en het machtigste instrument ter genezing van de gehele wereld is de vereniging van alle volkeren in één universele Zaak, één gemeenschappelijk Geloof. Dit kan op geen andere wijze worden bereikt dan door de kracht van een kundige, almachtige en bezielde Geneesheer.
  • De vooruitgang der wereld, de ontwikkeling der natiën, de rust der volkeren, en de vrede van allen die op aarde wonen, behoren tot de beginselen en verordeningen van God. Gezegend en gelukkig is hij die opstaat om de hoogste belangen van de volkeren en geslachten der aarde te bevorderen.


Nationale soevereiniteit nadert het breekpunt

Uit een verklaring van het Bahá'í Universele Huis van Gerechtigheid

Het Bahá'í-geloof beschouwt de huidige wereldverwarring en de rampzalige toestand van de mens als een natuurlijk stadium in een organisch proces, dat onweerstaanbaar zal leiden tot de eenwording van de menselijke soort in één enkele maatschappelijke orde, waarvan de grenzen die van de planeet zijn. De mensheid heeft, als aparte organische eenheid, ontwikkelingsfasen doorgemaakt die analoog zijn aan de kleuter- en kindertijd in het individuele leven, en zij verkeert nu in het stadium van een turbulente adolescentie die geleidelijk overgaat naar volwassenheid.

Hoeveel leed en beroering de komende jaren ook mogen brengen, hoe somber de huidige omstandigheden ook mogen zijn, de Bahá'í-gemeenschap gelooft dat de mensheid deze ergste beproeving aankan, met vertrouwen in de uitkomst daarvan.De schokkende veranderingen waar de mensheid sneller en sneller naar toe drijft, brengen niet het einde van beschaving maar maken mogelijkheden vrij die inherent zijn aan de werkelijke rang van de mens en die de volle maat zullen onthullen van zijn bestemming op aarde en de uitzonderlijkheid van zijn werkelijkheid.

De bron van het optimisme dat wij voelen, is een visie die verder reikt dan het beëindigen van oorlog en de opbouw van organisaties voor internationale samenwerking. Blijvende vrede onder de naties is een essentieel stadium, maar, openbaart Bahá'u'lláh, niet het uiteindelijke doel van de sociale ontwikkeling van de mensheid. Voorbij de aanvankelijke wapenstilstand die de wereld wordt afgedwongen uit angst voor een nucleaire slachting; voorbij de politieke vrede die aarzelend wordt aangegaan door achterdochtige, wedijverende naties; voorbij praktische maatregelen voor veiligheid en coëxistentie; zelfs voorbij de vele experimentele samen­werkings­verbanden die door deze stappen mogelijk gemaakt zullen worden, ligt als bekroning het uiteindelijke doel: de vereniging van alle volkeren der aarde in één wereldwijde familie.

Militaire conflicten lopen volkomen uit de hand. Zij vormen een bedreiging die de volkeren meer en meer alarmeren. De inter­natio­nale anarchie die onlosmakelijk verbonden is aan het stelsel van nationale soevereiniteit, nadert haar breekpunt. Een volwassen wordende wereld moet deze afgod afzweren....
Volledige tekst: Wie schrijft de toekomst?

Achterliggende documenten:
The Promise of World Peace
United Nations Millennium Declaration
The Millennium World Peace Summit: A Bahá'í Perspective